bestuur

Vanaf 5 juli 2022 heeft het 37e bestuur de leiding genomen. Zij zullen zich hieronder voorstellen. 

From the 5th of July the 37th board has taken the lead. They will introduce themselves below.

voorzitter AnnA Honingh

Beste lezer, aan mij de eer om dit jaar voorzitter van deze prachtige vereniging te zijn. Na 1 jaar actief lid te zijn geweest van RUS mag ik samen met 4 andere toppers mij volledig toewijden aan deze vereniging. Naast dat ik hier heel veel zin in heb, ga ik mijn uiterste best doen om de belangen van de verenging zo goed mogelijk te behartigen, zowel intern maar ook bij externe partijen. Hierbij zal ik onder andere de bestuurs- en algemene leden vergaderingen leiden en de strategische commissie, Diner commissie en Oud-leden commissie overzien. Verder ben ik bezig het afronden van mijn master Spatial Planning en vind ik het leuk om fanatiek te sporten. Onder de zinsspreuk ‘ moving it forward’ gaan ik als voorzitter van het 37e bestuur der Rugbyende Utrechtse Studenten de vereniging zo ver mogelijk vooruit helpen en om het landskampioenschap weer mee te nemen naar de studenten van de Domstad.

 

Dear reader, I have the honor of being the president of this wonderful association this year. After 1 year of being an active member of RUS, I can, together with 4 other top members, fully dedicate myself to this association. Besides that I really enjoy this, I will do my utmost to represent the interests of the association as good as possible, both internally and externally. I will be leading the board and general member meetings and oversee the strategic committee, dinner committee and former members committee. Furthermore, I am finishing my master in Spatial Planning and I like to sport fanatically. Under the motto ‘moving it forward’ I, as chairman of the 37th board of the Rugbyende Utrechtse Studenten, will help the club to move forward as much as possible and to bring the national championship back to the students of the Domstad.

Secretaris Naomi Otten 

Twee jaar geleden begon ik bij RUS, zonder ooit een rugbybal in handen gehad te hebben. Dit bleek een van de beste beslissingen van mijn leven tot nu toe geweest te zijn, want ik had de ervaringen die ik heb meegemaakt met RUS, voor geen goud willen missen! Mijn tijd bij RUS is helaas geplaagd door meerdere blessures, waardoor ik nog niet veel wedstrijden heb kunnen spelen. Maar dit doet niet af aan het feit dat ik nog steeds met heel veel plezier en trots langs de lijn sta bij wedstrijden en trainingen. Nu tijdens mijn derde jaar bij RUS is het mijn eer om secretaris van het 37e bestuur te zijn. Als secretaris zal ik het communicatiepunt tussen de leden en het bestuur zijn, notuleren tijdens bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen en de ledenadministratie bijhouden. Daarnaast mag ik ook de Sponsorcommissie en de Blessurecommissie overzien. Ik heb heel veel zin om de vereniging nog beter te leren kennen vanuit dit nieuwe perspectief en er samen met deze vier dames nog een geweldig jaar bij RUS van te maken! Je kunt mij altijd contacten voor vragen, of me gewoon aanspreken op het veld voor een praatje!

 

Two years ago I started at RUS, without ever having touched a rugby bal. This turned out to be one of the best decisions of my life until now, because I wouldn’t have missed the experiences I’ve had with RUS for the world! My time with RUS has sadly been plagued by multiple injuries, because of which I haven’t played a lot of games yet. But this doesn’t take away from the fact that I am still on the sideline at games and trainings, watching with pride and joy. Now during my third year with RUS it is my honor to be secretary of the 37th board. As secretary I will be the communication point between the members and the board, I will take the minutes during board meetings and General Members Meetings and I will keep track of membership administration. In addition, I will also oversee the Sponsoring Committee and the Injury Committee. I am very excited to get to know our association better from this new perspective and to make it another great year with RUS together with these four ladies! You can always contact me for questions, or just come up to me on the field for a chat!

Penningmeester Noor van Hooijdonk

Vorig seizoen werd ik tot mijn grote vreugde aangewezen als Penningmeester van het 37e bestuur der Rugbyende Utrechtse Studenten. Komend jaar mag ik het dus keihard gaan opnemen voor de belangen van onze mooie vereniging. Met mijn voorliefde voor spreadsheets, en mijn kennis vanuit mijn bachelor Kunstmatige Intelligentie was de keuze snel gemaakt. Ik had alleen het penningmeesterschap voor ogen. Als penningmeester mag ik de financiën van RUS beheren. Dit is een belangrijke taak, dus overzichtelijk en professioneel te werk gaan is voor mij van groot belang. Ik kijk er enorm naar uit om deze vereniging na 2 jaar lid te zijn, nog beter te leren kennen. We gaan er een mooi jaar van maken! Voor vragen of een praatje kun je me natuurlijk altijd opzoeken op het veld of daarnaast! Je kunt me onder andere bereiken bij penningmeester@dames-rugby.nl.

Last season I was appointed Treasurer of the 37th board of the Rugbyende Utrechtse Studenten. This year I will have to fight hard for the interests of our beautiful association. With my love for spreadsheets, and my knowledge from my bachelor in Artificial Intelligence, the choice was easily made. I only had the treasurer position in mind. As treasurer, I get to manage the finances of RUS. This is an important job, so being organized and professional is of great importance to me. I am really looking forward to getting to know this club even better after 2 years of membership. We are going to make it a great year! For questions or a chat you can always find me on the field or next to it! You can reach me at penningmeester@dames-rugby.nl.

wedstrijd secretaris Bonnalie Gal

In mijn derde seizoen bij de Rugbyende Utrechtse Studenten heb ik de honneur gekregen om als wedstrijd secretaris mij in te zetten voor de vereniging. Als wedstrijd secretaris ga ik mij aankomend jaar bezig houden met de organisatie van de wedstrijden en alles wat daar bij komt kijken. Dit betekend dat ik het contact ga onderhouden met de tegenstanders, scheidsrechters, teammanagers, captains en trainers. Als bestuurslid mag ik de Nieuwe leden commissie en de toernooi commissie gaan overzien en gaan we met deze leden een geweldig jaar tegemoet. Overigens ben ik bezig met mijn bachelor Biologie aan de UU en ben ik als nummer 2 op het veld te vinden. Uiteraard ben ik dol enthousiast om aankomend jaar met vier parels deze prachtige vereniging te ondersteunen. Voor vragen, opmerkingen of een borrel ben je altijd welkom om mij aan te spreken!

In my third season with the Rugbyende Utrechtse Studenten I have been given the honor to work for the club as a match secretary. As secretary of the competition I will be responsible for the organization of the competitions and everything that comes with it. This means that I will maintain contact with the opponents, referees, team managers, captains and trainers. As a board member I will oversee the New Members Committee and the Tournament Committee and with these members we are going to have a great year. By the way, I am working on my bachelor Biology at UU and can be found on the field as number 2. Needless to say, I am overjoyed to support this wonderful club with four pearls in the coming year. For questions, comments or a drink you are always welcome to talk to me!

commissaris materiaal Jasmijn Den Hollander

Gedurende dit jaar mag ik de Commissaris Materiaal van RUS zijn. Dit houdt in dat ik ervoor zorg dat de trainingsmaterialen op orde zijn en dat ik het winkeltje verzorg, waar RUSjes hun wedstrijd- of toernooikleren aan kunnen schaffen. Ook begeleid ik de activiteitencommissie en de tripcommissie. Ik kan niet wachten om aan dit jaar te beginnen, en zal mijn uiterste best doen dit alles in goede banen te leiden! Naast me bezig te houden met bovenstaande, studeer ik wiskunde aan de UU, waar ik in mijn derde jaar zit. Voor vragen of een gezellig praatje kun je me altijd opzoeken!

During this year I will be the Materials Commissioner of RUS. This means that I make sure that the training materials are in order and that I take care of the shop, where RUSjes can purchase their competition or tournament clothes. I also supervise the activities committee and the trip committee. I can’t wait to start this year, and will do my very best to make sure it all runs smoothly! Besides dealing with the above, I study mathematics at the UU, where I am in my third year. For questions or a nice chat you can always drop by!