contact

Neem contact op met RUS voor al je vragen, opmerkingen of gezellige berichten. Je bericht zal binnenkomen bij de secretaris der Rugbyende Utrechtse Studenten. Zij zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Get in touch with RUS for all your questions, remarks or nice messages. Your message will be answered by the secretary of the RUS board. She will contact you as soon as possible.

CONTACT RUS

Neem contact met ons op voor vragen, opmerkingen of als je lid wil worden van onze mooie vereniging! Onze secretaris zal uw mail binnen twee werkdagen antwoorden. Je kunt het contractformulier hieronder invullen, of de secretaris mailen met secretaris@dames-rugby.nl.

 

Get in touch with RUS for all your questions, remarks or if you want to become a member of our glorious association! The secretary will answer within two working days. You can fill in the contact form below, or email the secretary at secretaris@dames-rugby.nl.

4 + 13 =

DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Bij RUS vinden we het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak en veilig voelt. Het bestuur van RUS neemt incidenten die gepaard gaan met fysiek of verbaal
geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus. Binnen de vereniging
zijn er Vertrouwens Contact Personen (VCP’s). Zij zijn aanspreekbaar voor leden,
trainers, gasten en supporters. De taak van de VCP is niet het oplossen van de klacht, maar zorgen voor opvang, ondersteuning en begeleiding. Mocht het nodig zijn, dan kan de VCP doorverwijzen naar hulpverleners, politie en/of de vertrouwenspersoon van het NOC*NSF. De VCP heeft geen geheimhoudingsplicht, dit komt omdat er een melding gemaakt moet worden bij het bestuur. Dit kan wel anoniem en gaat altijd in overleg.

Momenteel zijn er twee VCP’s: Marie Christine Zuidwijk (oud-lid) en Pleun Ideler (actief lid)

Pleun
Ik ben Pleun en speel sinds 2021 bij RUS. Voor plezier, gezelligheid en sportieve
prestaties is een veilige omgeving belangrijk. Als VCP zal ik beginnen door goed naar jouw verhaal te luisteren, om daarna samen naar een oplossing te zoeken en informatie, advies en ondersteuning geven. Wat wij samen bespreken is in principe vertrouwelijk. Soms zal het nodig zijn nog iemand anders in te schakelen, maar dat zal ik altijd in overleg doen met jou. Wil je iets met mij bespreken, klein of groot? Weet me dan te vinden, Ik denk graag met je mee naar een oplossing!
Ik ben te bereiken via vcp.intern.rus@gmail.com. Uiteraard mag je me ook altijd
aanspreken.

Gelieve NIET Pleun te bellen voor algemene RUS zaken. Als je een vraag hebt over RUS of graag het bestuur wilt bereiken kan dit via secretaris@dames-rugby.nl.

Gedragscodes sport van Centrum Veilige Sport

Gedragcodes voor trainers/coaches en begeleiders

 

 

 

At RUS, we believe it is important for everyone to feel comfortable and safe.
The RUS board takes incidents involving physical or verbal violence, bullying behavior or sexual harassment extremely seriously. Within the association there are Confidential Contact Persons (VCPs). They can be contacted by members, trainers, guests and supporters. The task of the VCP is not to solve the complaint, but to provide care, support and guidance. reception, support and guidance. If necessary, the VCP can refer to social workers, police and/or the confidential advisor of the NOC*NSF. The VCP has no duty of confidentiality, this is because a must be reported to the board. This can be done anonymously and is always in consultation.

Currently there are two VCP’s: Marie Christine Zuidwijk (former member) and Pleun Ideler (active member)

Pleun
My name is Pleun and I have been playing at RUS since 2021. For fun, sociability and sportive performance a safe environment is important. As VCP I will start by listening to your story, to then look for a solution together and provide information, advice and support. What we discuss together is in confidential. Sometimes it will be necessary to involve someone else But I will always do that in consultation with you. Would you like to discuss something with me, small or big? Please know where to find me, I like to think along with you to a solution!
You can reach me at vcp.intern.rus@gmail.com. Of course you can always
talk to me on or off the field as well.

Please do NOT call Pleun for general RUS business. If you have a question about RUS or would like to reach the board you can do so at secretaris@dames-rugby.nl.

Sports codes of conduct from Centrum Veilige Sport

Codes of conduct for trainers and coaches

Adres

Uppsalalaan 3
3584 CT, Utrecht

Algemene mail

secretaris@dames-rugby.nl